Algemene Voorwaarden

 

1 Algemeen

Door gebruik te maken van functionaliteiten op Bouwdatabase.be gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven. Bouwdatabase kan steeds deze voorwaarden wijzigen of aanvullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Indien een deel van de algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, blijven de rest van de algemene voorwaarden ten allen tijde geldig.

 

2 Account en Content

U maakt een gratis of betalende account aan en plaatst eigen inhoud. U stemt er uitdrukkelijk mee in zich te houden aan onderstaande regels. Indien Bouwdatabase vermoed dat u een inbreuk begaat of strijdig handelt met de geldende wetgeving, is Bouwdatabase gerechtigd elke maatregel te nemen die zij passend acht, inclusief samenwerking met autoriteiten.

 

2.1 Relevantie

Bouwdatabase.be is een platform om bouwprofessionals met elkaar in contact te brengen en snel en gemakkelijk informatie te bezorgen. Content en bedrijven niet relevant aan de bouwmarkt zijn niet toegestaan.

 

2.2 Copyright

U plaatst enkel materiaal waarop geen copyright rust, tenzij u het recht hebt het materiaal te gebruiken van de auteursgerechtigde. Indien hier een klacht over binnen komt aanvaard u alle verantwoordelijkheid hieromtrent. Bouwdatabase aanvaard geen enkele aansprakelijkheid over het materiaal door u wordt geplaatst.

Een voorbeeld: U gebruikt foto’s van een fotograaf, u heb hiervoor akkoord gekregen, u plaatst bronvermelding bij elke foto en in de algemene omschrijving.

 

2.3 Privacy

U neemt alle verantwoordelijkheid op zich betreffende de geldende regels over bescherming persoonsgegevens. U maakt publiek geen verwijzingen naar particuliere gegevens zonder een uitdrukkelijk en geschreven akkoord van de persoon in kwestie. Indien hier een klacht over binnen komt aanvaard u alle verantwoordelijkheid hieromtrent. Bouwdatabase aanvaard geen enkele aansprakelijkheid over het materiaal door u wordt geplaatst.

Een voorbeeld: U maakt geen exacte locatie bekend van een privé gezinswoning dewelke u hebt gerealiseerd zonder uitdrukkelijk akkoord van de eigenaar. ​​​​​​

 

2.4 Juistheid

U verbind zich er toe het geplaatste materiaal correct en up-to-date te houden.

 

2.5 Artikels en Events

U kan met sommige accounts artikels of events verzoeken. De publicatie hiervan is niet gegarandeerd en volledig ter discretie van Bouwdatabase.be

 

3 Verkoopsvoorwaarden   

U maakt een betalende account aan of maakt gebruik van een betalende dienst op Bouwdatabase.be. Door het uitvoeren van deze actie gaat u (“opdrachtgever”) een overeenkomst aan met Bouwdatabase.be – vennootschap in oprichting –

 

3.1 Een tijdsgebonden dienst

3.1.1 Herroepingsrecht

Een betalende dienst zoals het plaatsen van een tijdsgebonden promotie of een betalende vacature geeft u 24 uur herroepingsrecht voor volledige restitutie van het bedrag. Dit om de voor de hand liggende reden dat deze dienst tijdsgebonden is en onmiddellijk activeert bij aankoop.

 

3.1.2 Contractsduur

Betalende vacatures zijn 3 maanden geldig, waarna zij automatisch worden verwijderd. Promoties zijn geldig voor de periode gekozen bij aankoop.

 

3.1.3 Prijs

Prijzen worden gehanteerd zoals op het ogenblik van aankoop zichtbaar op de website. Bedragen zijn excl. BTW

 

3.2 Een betalende account

3.2.1 Herroepingsrecht

Het aanmaken van een betalende account geeft u 14 dagen herroepingsrecht voor volledige restitutie van het bedrag.

 

3.2.2 Contractsduur en stopzetting

De overeenkomst tussen Bouwdatabase en Opdrachtgever is van onbepaalde duur. Uw account wordt jaarlijks automatisch stilzwijgend verlengd met 1 jaar om continuïteit van uw content te verzekeren.

U kan uw betalende account stopzetten tot 14 dagen vóór het vernieuwen van uw account, in dat geval wordt de automatische vernieuwing stopgezet. Stopzetting geeft geen recht op restitutie van een deel van het bedrag. Stopzetting van een betalende account geeft Bouwdatabase met onmiddellijke ingang het recht om betalende content te verwijderen zonder hiervan een kopie te bezorgen aan de opdrachtgever.

Tijdens de proefperiode kan u gratis gebruik maken van het platform, huidig vastgelegd tot 31 mei 2020, waarna wij u contacteren voor het al dan niet verderzetten van uw lidmaatschap. U zal m.a.w. geen onverwachte facturen ontvangen en u zal gevraagd worden hier eerst bevestigende toestemming voor te geven.

 

3.2.3 Prijs

Prijzen op het ogenblik van aankoop zijn 1 jaar geldig. Bouwdatabase behoudt zich het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.

 

3.2.4 Wijzigingen

Bouwdatabase heeft het recht om bepaalde functionaliteiten van accounts aan te passen, aan te vullen, of te verwijderen zonder enige vorm van prijswijziging of zonder recht op restitutie.

 

3.3 Betaling

De geleverde diensten worden per factuur verrekend naar de door u opgegeven facturatiegegevens. Accounts worden jaarlijks verrekend, voor andere diensten wordt de factuur na aankoop opgestuurd.

De betalingen van de facturen zullen geschieden binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf factuurdatum.

Een geprotesteerde factuur dient binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden aan Bouwdatabase, omvattende afdoende motivering van het protest. Eens deze termijn verstreken, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn, hetgeen iedere mogelijkheid tot latere klacht uitsluit.

Elke factuur die niet betaald wordt binnen de termijn voorzien, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op aan de wettelijke intrest, verhoogd met 3% en vermeerderd met een forfaitaire verhoging van 10% van het nog verschuldigde saldo van de factuur, met een minimum van 75 EUR.

Iedere betwisting van de factuur zal bij gebreke aan minnelijke regeling vallen onder de uitsluitende bevoegdheid vaan de Rechtbank van het Arrondissement waarin de zetel van Bouwdatabase is gevestigd. Bouwdatabase behoudt zich het recht zich tot iedere andere bevoegde rechtbank te richten.

Het in verzuim zijn van de opdrachtgever geeft tevens het recht aan Bouwdatabase om diens account en content te blokkeren of offline te halen totdat de verplichtingen werden nagekomen. Gemaakte onderhoudskosten worden in dat geval aan de Opdrachtgever doorgerekend.

 

4 Uitvoering diensten

Bouwdatabase zal de aangeboden diensten op het platform naar beste inzicht en vermogen mogelijk maken en houden.

Het is steeds mogelijk dat het platform of diens functionaliteiten al dan niet door overmacht, door technische redenen of door onderhoudsredenen tijdelijk offline gehaald wordt. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

Bouwdatabase neemt geen aansprakelijkheid in enige schade rechtstreeks of onrechtstreeks opgelopen door de opdrachtgever voor het online houden of offline halen van het platform, noch functionaliteiten of content op het platform.

 

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

De opdrachtgever neemt alle aansprakelijkheid over de eigen geplaatste content op zich en vrijwaart Bouwdatabase van enige verantwoordelijkheid bij het ontstaan van schade of bij klachten door betreffende content. We verwijzen hier ook terug naar artikel 2. hierboven.